Документи
srpski magyar english deutsch 17.08.2019,  

Документи

Обавештење о новој процедури уписа ученика у први разред (за школску 2019-2020 годину)

ПРАВИЛНИК И ПРОПОЗИЦИЈE за такмичење ''Сајт за безбедан интернет'' из РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ за Ученике основних школа - 2013/2014

Акти школе

12.02.2016 - ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА (РАДНИХ МЕСТА)
31.11.2015 - Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у установи
16.05.2014 - ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ
16.05.2014 - ПРАВИЛНИК О ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
16.05.2014 - ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
16.05.2014 - ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
16.05.2014 - СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Никола  Ђурковић“ Фекетић


14.06.2019 - Одлука о додели уговора - 2/2019
27.05.2019 - Позив за подношење понуда 2/2019
27.05.2019 - Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности број 2/2019
03.05.2019 - Завршни рачун за 2018. год.
11.02.2017 - Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима за 2017. годину
07.02.2019 - Позив за подношење понуда 1/2019
07.02.2019 - Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности број 1/2019
13.06.2018 - Одлука о додели уговора - 2/2018
28.05.2018 - Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности број 2/2018
28.05.2018 - Позив за подношење понуда 2/2018
10.02.2018 - Конкурсна документација за јавну набавку  мале вредности број 1/2018
10.02.2018 - Позив за подношење понуда - Набавка хране, пића и сродних производа
10.02.2018 - План јавних набавки за 2018.год.
31.05.2017 - Одлука о додели уговора - 2/2017
01.03.2017 - Одлука о додели уговора - Јавна набавка мале вредности
13.02.2017 - Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности
13.02.2017 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, јавнa набавке мале вредности обликован по партијама
01.06.2016 - Одлука о додели уговора - Јавна набавка мале вредности 2/2016
16.05.2016 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2/2016
16.05.2016 - Конкурсна документација - Електрична енергија за 2016. Годину Јнмв број 2/2016
18.03.2016 - ИЗБОР УЏБЕНИКА –ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКА
26.02.2016 - Одлука а додели уговора - јавна набавка мале вредности 1/2016
12.02.2016 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Набавка хране, пића и сродних производа 1-2016
12.02.2016 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2016
09.10.2015 - Правилник о јавним набавкама
09.07.2015 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - електрична енергија
29.05.2015 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – електрична енергија
17.03.2015 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - набавка добара - хране,пића и сродних производа
23.02.2015 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ужина
23.02.2015 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - зжина
20.01.2015 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – мазут
20.01.2015 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - мазут
08.11.2014 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
08.10.2014 - ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
08.10.2014 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- САНАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
07.05.2014 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
15.04.2014 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ХРАНЕ, ПИЋА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА
15.04.2014 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ХРАНЕ, ПИЋА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА
08.04.2014 - ОДЛУКA О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
08.04.2014 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
04.04.2014 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА
04.04.2014 - ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
02.04.2014 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ХРАНЕ, ПИЋА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА
02.04.2014 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
28.03.2014 - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ХРАНЕ, ПИЋА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА
28.03.2014 - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
14.03.2014 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Јавна набавка мале вредности добара, хране пића и сродних производа
24.02.2014 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ХРАНЕ, ПИЋА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА
24.02.2014 - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
24.02.2014 - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ХРАНЕ, ПИЋА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА
24.02.2014 - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ основног образовања и васпитања од школске 2016/2017. до 2019/2020. године
Годишњи план рада за шк.год.2016/2017
Извештај о остваривању годишњег плана рада школе за школску 2015/2016. годину
Извештај о самовредновању рада школе за школску 2015/16. годину
Годишњи план рада за шк.год.2015/2016
Анекс развојног плана школе за период  од 2011. до 2015. године
Годишњи план рада  школе за школску 2013/2014 . годину
Извештај директора о свом раду и раду школе За школску 2012/13. годину
Извештај о остваривању годишњег плана рада школе за школску 2012/2013. годину
Извештаји и планови и програми у школској 2013/2014.години
Листa категорија регистратурског материјала
Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у школи
Персонална документација
План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника
Посебан протокол за заштиту деце и ученика  од  насиља,  злостављања и занемаривања
Пословник о раду наставничког већа
Пословник о раду савета родитеља
Пословник о раду ученичког парламента
Пословник о раду школског одбора
Правилник о понашању ученика и запослених
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Пpавилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
Планирање просторних услова за полагање завршног испита
Просвени картон
Решенје о верификацији
Статут школе
Супервиѕори завршног испита
Систематизација послова
Тим за заштиту од насиља ученика
Ученички парламент
Усвојено 13.09.2013
Одлукa о изменама и допунама статута
Догађаји и информације:

Пријем првака
Испраћај осмака
Дан школе
Информатика
Ускрс
Међународни Дан Жена
Свети Сава
Дечја недеља
Распоред звоњења
Пријем пакетића
Карневал
Посета у Цетињу
Гости из Кунхеђеша
Дан борбе против AIDS-a


Корисне везе:
Ministarstvo prosvete
Bacsfeketehegy
Osnovna škola Gabor Aron - Gábor Áron Általános Iskola
Kunhegyesi református általanos iskola
Facebook
genom

MySpace Web Counter
Discount motherboards
Светско време:
Belgrade

Budapest

London

Berlin