Ученички парламент
srpski magyar english deutsch 17.08.2019,  

Ученички парламент

Контакт

E-mail адреса ученичког парламента је: ucepar@skolafeketic.edu.rs


2010/2011

Чланови ученичког парламента

разр. Презиме и име
7A Maрина Ђоновић
7A Александар Миловић
7Б Тот Армин
7Б Бански Денис
8A Милица Пурић
8А Срђан Панић
8Б Ленард  Ђерђ
8Б Меденица Бланка
Сабо Маријета
Нотхоф Река2009/2010

Чланови ученичког парламента

разр. Презиме и име
7A Стефан Пејовић
7A Немања Мудрински
7Б Фице Арпад
7Б Перлаки Адриана
7Ц Немет Евелин
7Ц Пацал Шeбешћен
8A Стојановић Ива
8А Новаковић Вук
8Б Ковач Рамонa
8Б Вајда Атила


Из Закона о основама система образовања и васпитања (2009. год)

 

Ученички парламент

Члан 105.

У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички парламент (у даљем тексту: парламент) ради:

1)       давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2)       разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3)       обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4)       активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5)       предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по два представника сваког одељења у школи, а у уметничкој школи – по три из сваког разреда, односно године.

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 57. овог закона.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

 

Из Годишњег плана школе за 2009/10.

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања,у школи је организован ученички парламент.

Програмски садржаји Парламента  су:

- давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи,

- годишњем програму рада,

-школском развојном плану,

-слободним и ваннаставним активностима,

- учешћу на спортским и другим такмичењима и

-  организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.

Парламент чине по два представника сваког одељења 7. и 8. разреда у школи.

Парламент се бира сваке школске године и има председника.

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА за школску 2009/10. годину

ОШ „Никола Ђурковић“

 Ф е к е т и ћ

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА за школску 2009/10. годину

1.Предлог и усвајање Плана и програма Ученичког

    парламента

2. Акција солидарности

3. Колико смо информисани о упису у средње школе

4. Припреме за прославу Дана школе

5. Анализа рада Ученичког парламента и предлози

     програма за следећу школску годину

 

Записничар,                                                       Председник,

Aдриана Перлаки                                             Ива Стојановић

 

2008/2009

Чланови ученичког парламента

разр. Презиме и име
7A Вучковић Петар
7A Жмукић Марина
7Б Фењвеши Ласло
7Б Перлаки Жолт
8A Рашета Александра
8A Жмукић Борис
8Б Делић Миа
8Б Тамаш Кристина

Предлози

ЗАПИСНИК
СА СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОДРЖАНЕ ДАНА
06.11.2008. године
 
ДНЕВНИ РЕД:
 


1. Председник, подпредседник и записничар
2. Активности за петак
3. Музика за одмор
4. Чишћење школе и околине
5. Сређивање школе у смислу засађивање дрвећа, цвећа, биљака...
6. Промена појединих метода рада код наставника како А тако и Б разреда
7. Апарат за капућино, кафу, чај...али обавезно под надзором дежурног наставника и ученика
8. Заједничке прославе А и Б разреда
9. Максималмо 3 контролна недељно,усвајање дечијих права
10. Више информисања ученика о дечијим правима, обавезама.
 
1. У вези са првом тачком дневног реда, чланови Ученичког парламента су се договорили :
- Да председник Ученичког парламента буде Александра Рашета (5 гласова)
- Да заменик председника (подпредседник) буде Борис Жмукић (2 гласа)
- Да записничар буде Фењвеши Ласло (1 глас)
 
2. По мишљењу ученика да у нашој школи постоји недостатак забавних (занимљивих) активности ђачки парламент је одлучио да да предлог о активностима петком. Под тим предлогом се подразумева :
- једног петка журка 7. и 8. разреда под надзором наставника
- биоскоп, гледање филмова, како на мађарском тако и на српском језику (наизменично)
 
3. Волели  бисмо када би могли да слушамо на сваком одмору музику.Она би била забавног карактера,углавном страна,како би је разумели и А и Б разреди.
 
4. Сваког месеца би требала да се организује бар по једна радна акција.Како би се средила околина школе,у смислу чишћења,скупљања смећа...У тој радној акцији би учествовали сви ученици.
 
 
5. Ученици школе и ђачког парламента сматрају да би требало оплеменити околину школе. То подразумева :
- засађивање цвећа,дрвећа и разних других биљака.


6. Сматрамо да поједини наставници немају ефикасне методе рада, па мислимо да не би било лоше да их на неки начин промене.Под овим предлогом треба нагласити да ниједна од ових примедби није утицала на наше позитивно мишљење о  наставницима.
 
7. Сматрамо да би требало опет да се уведе апарат за капућино,кафу,чај,сокове...Наравно, он се не би могао користити без надзора дежурних наставника или дежурног ученика.
 
8. Како би се побољшали односи између ученика А и Б разреда сматрамо да би требало организовати заједничке прославе.
 
9. После Дечије недеље имали смо и више од 5 тестова недељно,што није дозвољено гледајући на права деце-ученика. Овим предлогом да имамо 3 контролна недељно, желимо да побољшамо успех на тестовима, што не значи да тиме занемарујемо наше обавезе.
 
10. Требало би одржавати више састанака са децом (што се односи на директора и на педагогицу).  Како би тада ученици били информисани како о својим правима,тако и о својим обавезама.
 
 
Записничар: Ласло Фењвеши
Председник Ученичког парламента: Александра РашетаДогађаји и информације:

Пријем првака
Испраћај осмака
Дан школе
Информатика
Ускрс
Међународни Дан Жена
Свети Сава
Дечја недеља
Распоред звоњења
Пријем пакетића
Карневал
Посета у Цетињу
Гости из Кунхеђеша
Дан борбе против AIDS-a


Корисне везе:
Ministarstvo prosvete
Bacsfeketehegy
Osnovna škola Gabor Aron - Gábor Áron Általános Iskola
Kunhegyesi református általanos iskola
Facebook
genom

MySpace Web Counter
Discount motherboards
Светско време:
Belgrade

Budapest

London

Berlin